Toshi no Sukima kara
Machi wo Tsukurou

Yu Ohtani
Gakugei Shuppansha, Tokyo
2020
127 × 188 mm
Soft Cover
ISBN978-4-7615-2747-1

Book Design (Cover)
Illustrated by Lili Mossbauer
d_YuOhtani-front-1
d_Cover_6
d_Cover_7
d_Innen-2