Tokyo no
Seido Chiso

Shin Aiba & Tokyo Jichi Kenkyû Center
Kôjinsha (公人社), Tokyo
2015
148 x 210 mm
Soft Cover
ISBN978-4861621017

Book Design (Cover)
w_Tokyo_Seido_front
Tokyo_Seido_3
Tokyo_Seido_5
Tokyo_Seido_9
Tokyo_Seido_4